· 

Algemene Ledenvergadering

Datum : 3 december 2019

Plaats: : kantine van de vereniging

Aanvang : 20.30 uur

 

AGENDA

1. OPENING

2. NOTULEN VAN 10 DECEMBER 2018

3. INGEKOMEN STUKKEN

4. JAARVERSLAG DOOR DE SECRETARIS

5. FINANCIEEL VERSLAG 2018/2019

6. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE LEDEN

  • Aftredend: Evert Jan Beeftink

PAUZE PAUZE PAUZE

8. BESTUURSVERKIEZINGEN

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Ineke Beeftink

 9. RONDVRAAG

10. SLUITING

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 december 2019 melden bij Ineke Beeftink, Bansumerweg 4, 9905PR Holwierde, 0596-629349 of via de mail: beeftink68@live.nl